Registreren/Login

Het is nu mogelijk om te registreren en in te loggen op de webwinkel. Hiervoor kunt u boven in de balk, onder het logo op LOGIN klikken.

Dan kunt u zich registreren en inloggen. Hierdoor hoeft u niet keer op keer uw naam adres etc. in te voeren, deze worden dan automatisch aangevuld tijdens het afhandelen van de transactie. Het is helaas niet mogelijk uw bestelhistorie in te zien.